W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 informuję że:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wojciech Węgier prowadzący działalność pod firmą Firma Węgier Glass Wojciech Węgier, 68-200 Żary, ul. Szklarska 39, na podstawie wpisu do CEiDG, NIP: 928-001-41-88.
 2. Administrator -Firma Węgier Glass Wojciech Węgier nie powołuje Inspektora Ochrony Danych.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą Państwo wysyłać wiadomości na adres e-mail dane@wegierglass.com.pl .
 4. Państwa dane przetwarzane będą w celu niezbędnym do:
 • prawidłowej realizacji umów, w tym dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy,
 • wykonania czynności stosowne do udzielonej zgody,
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamację,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora celem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług, a także dla celów statystycznych na wewnętrzne potrzeby Administratora.
 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit. a), b), c), i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane :
 • podmiotom świadczącym usługi kurierskie i spedycyjne, pocztowe, bankowe, doradcze, prawnicze, finansowe, ubezpieczeniowe
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowe i podatkowe
 • podwykonawcom usług firmy Węgier Glass Wojciech Węgier
 • w przypadku gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane, znajduje się poza EOG, dane mogą zostać tam przekazane( dotyczy to firm kurierskich i spedycyjnych).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres niezbędny do prawidłowe realizacji celów przetwarzania oraz przez okresy wynikające z odpowiedzialności cywilnoprawnej lub obowiązków publicznoprawnych Administratora
 • do czasu cofnięcia zgody.
 1. Informuję, że macie Państwo prawo do :
 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Nasze atuty
Jakość Węgier Glass
Profil technologiczny - Węgier Glass
Normy w Węgier Glass
Umiejętności
Badania w Węgier Glass
O szkle wiemy
więcej niż myślisz...
cert01cert02